Michaela Šafářová


Právní služby - Poradenství

Služby


O kanceláři


Zavedená právní kancelář, založena v roce 2011. Tisíce poskytnutých konzultací, stovky vyřešených případů a spokojených klientů. Zkušenosti z mnohých oblastí práva a advokacie.

Obchodní právo (sepis obchodních smluv), občanské právo (poradenství ve věci rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů, úpravy péče o děti, úpravy výživného), a právo nemovitostí (sepis darovacích, kupních či jiných smluv)

Fungujeme na základě zápisu v živnostenském rejstříku s přiděleným IČ 73628026

KontaktPrávo nemovitostí


 • Pomoc ve věci dispozic s nemovitostmi (koupě, prodej, pronájem, nájemní a podnájemní smlouvy)
 • Posouzení smluv připravených protistranou
 • Poradenství a zastoupení před uzavřením smluv
 • Komplexní posouzení případu včetně jednání s protistranou
 • Pomoc v případě sporů vzniklých z uzavřených smluv či v případě porušení povinnosti protistrany uzavřít smlouvu
 • Právní pomoc ve věci dispozic s nemovitostmi (koupě, prodej, pronájem, nájemní a podnájemní smlouvy)
 • Sepis zástavních smluv
 • Zřizování věcných břemen
 • Zavřít

  Občanské a rodinné právo


 • Poskytování konzultací, příprava či kontrola smluv
 • Vyhotovení smluv včetně aplikace zajišťovacích institutů (vypracování smluv včetně dohod o smluvní pokutě, ručitelských závazků, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, přistoupení k závazku, převzetí závazku aj.)
 • Analýza právních problémů včetně vypracování právních rozborů zejména v oblasti práva dědického, sousedských vztahů, práva nemovitostí, vlastnických a věcných práv a závazkových vztahů
 • Pomoc v oblasti náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • Poradenství v oblasti sousedských sporů
 • Poradenství v oblasti rozvodů a vypořádání společného jmění manželů
 • Poradenství ve věci práv a povinností k nezletilým dětem a vyživovací povinnosti
 • Posouzení souladu uzavřených smluv s právními předpisy a následná právní pomoc
 • Zavřít

  Obchodní právo


 • Poskytování konzultací, příprava a kontrola smluv či jiných dokumentů
 • Analýza právních problémů včetně vypracování právních rozborů
 • Pomoc při vyjednávání kontraktů
 • Poradenství před uzavřením smluv
 • Příprava smluv včetně smluv atypických
 • Vypracování a revize vzorových smluv
 • Právní úprava všeobecných obchodních podmínek včetně zapracování rozhodčích doložek
 • Obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění (vypracování smluv včetně dohod o smluvní pokutě, ručitelských závazků, uznání dluhu, zřízení zástavního práva, přistoupení k závazku, převzetí závazku aj.)
 • Poradenství a zastoupení při smírném řešení sporů
 • Zastoupení při jednání s protistranou
 • Zavřít